Phaidra

 

Novi koncept analize međunarodne trgovine na primjeru Crne Gore (sr)

Description (sr): doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=175

Author: Olivera Živković

Classification: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Ekonomske nauke → Međunarodni ekonomski odnosi. Globalna ekonomija

Member of the Collection(s):
o:1320 UoM Theses

Overview
http://phaidra.ucg.ac.me/o:1250

o:1250

Novi koncept analize međunarodne trgovine na primjeru Crne Gore (Serbian)

doktorska disertacija (Serbian)

A new concept of analysis of international trade on the example of Montenegro (English)

Serbian

doktorska disertacija
http://eteze.ucg.ac.me/application/showtheses?thesesId=175 (Serbian)

globalizacija, transnacionalne kompanije, strane direktne investicije, međunarodna trgovina, međuzavisnost, FATS, spoljna trgovina po novododatoj vrijednosti (Serbian)

globalization, transnational companies, foreign direct investments, international trade, interdependence, FATS, foreign date to the newly added value (English)

Yes

Identifiers

AC-Number

8225037