System “E-theses of the University of Montenegro“ is assigned for search and download of doctoral dissertations from University of Montenegro. It is a part of the Digital repository of the University of Montenegro – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University library to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses:   329 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Contamination of freshwater ecosystems of Montengro with microplastics: first observations on occurrence, abundance, spatial patterns, identification and ecological assessment Bošković, Neda, 1993- Central za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije 2024
Novi pristupi u identifikaciji i optimizaciji parametara glavnih komponenti sistema za regulaciju pobude sinhronih generatora Micev, Mihailo, 1995- Elektrotehnički fakultet 2023
Metafore jedinstva kao diskurs nacionalnog identiteta - na primjerima crnogorskih i japanskih političkih govora Gvozdenović, Kristina, 1990- Fakultet političkih nauka 2024
Uticaj materijalnog statusa domaćinstva i stepena obrazovanja roditelja na uhranjenost adolescenata u Crnoj Gori Malović, Pavle, 1993- Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2024
Procjena zdravstvenog rizika unosa teških metala voćem i povrćem u industrijskom podrućju–studija slučaja: Pljevlja, Crna Gora Cupara, Nevena, 1993- Prirodno-matematički fakultet 2023
Granična svojstva kvazikonformnih harmonijskih preslikavanja u prostoru Gjokaj, Anton, 1994- Prirodno-matematički fakultet 2023
Uticaj perioperativno datih aminokiselina, lidokaina i magnezijuma na smanjenje sistemskog inflamatornog odgovora i postoperativnog bola kod velikih abdominalnih operacija Šarenac, Ognjenka Medicinski fakultet 2023
Hrskavičave ribe (Classis: Chondrichthyes) u crnogorskom dijelu Jadrana: diverzitet, abundanca i interakcija sa ribarstvom“ Ćetković, Ilija, 1994- Prirodno-matematički fakultet 2023
Vegetacija suvih travnjaka u submediteranskom dijelu Crne Gore Stanišić-Vujačić, Milica, 1990- Prirodno-matematički fakultet 2023
Nutritivni status djece mlađeg školskog uzrasta u urbanim i ruralnim područjima crne gore u odnosu na pol, uzrast, geografsku regiju i nivo fizičke aktivnosti Baćović, Dragan, 1994- Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2023
Višedimenzionalna logistička raspodjela specifikovana svojom karakterističnom funkcijom - doprinos teoriji i praksi Mijanović, Anđela Prirodno-matematički fakultet 2023
Prediktivni modeli odlučivanja u direktnom marketingu bazirani na Support Vector Machine metodi Rogić, Sunčica, 1992- Ekonomski fakultet 2023
Odgovor paratiroidnog hormona i kalcitonina nakon kalcijumske infuzije kod pacijenata sa primarnim hiperparatiroidizmom prije i poslije paratiroidektomije Muzurović, Emir, 1981- Medicinski fakultet 2023
Dinamika emergentnih supstanci u vodi (EmS) i endokrino-uznemiravajućih hemikalija (EDCs) u ekosistemima rijeke Morače i Skadarskog jezera Radonjić, Dražana, 1973- Prirodno-matematički fakultet 2021
Zakoni održanja u okviru stohastičkih i deterministričkih modela Konatar, Nikola, 1991- Prirodno-matematički fakultet 2022
Recepcija Vilijama Blejka na srpskohrvatskom govornom području od 1905. do 2018. godine Bakić, Tanja, 1981- (aut. code: 01268 E-CIRS.CG) Filozofski fakultet 2022
Procjena ekološkog stanja mora na osnovu sadržaja teških metala i mikroplastike u sedimentu i ribama u priobalnom moru Crne Gore Bošković, Neda, 1993- Prirodno-matematički fakultet 2022
Ispitivanje uticaja polimorfizama u genima COMT, DRD2 i APOE na terapijski odgovor na antipsihotike kod pacijenata oboljelih od psihotičnih poremećaja iz spektra shizofrenije Petrović Zdravković, Milena, 1991- Medicinski fakultet 2023
Reforma javne uprave kao determinanta privrednog razvoja Crne Gore Jovetić, Goran V., 1980- Ekonomski fakultet 2023
Filogenija, filogeografija i distribucija vrsta Glossiphoniidae (Hirudinea) i Hydrachnidia (Acari) na području sliva Skadarskog jezera Jovanović, Milica, 1993- Prirodno-matematički fakultet 2022
Humanocentričan model jedinstvenog prozora u pomorstvu za potrebe luke u razvoju Radulović, Ana, 1988- Fakultet za pomorstvo 2023
Klase Berovih i involutivnih Berovih prstenova Jokanović, Dušan S., 1970- (aut.code: 00307 - E-CRIS.CG) Prirodno-matematički fakultet 2009
Metodologija smanjenja uticaja katalitičkih ostataka na trajnost prstenova sporohodnih brodskih motora Vukičević, Miroslav, 1981- Fakultet za pomorstvo 2022
Analiza isplativosti i model primjene Jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u malim obalnim zemljama Kapidani, Nexhat, 1972- Fakultet za pomorstvo 2022
Informaciona tehnoiogija u funkciji efikasnog upravljanja brodarskom organizacijom Klenak, Sonja, 1966- (aut. code: 01140 - E-CRIS.CG) Fakultet za pomorstvo 2000