System “E-theses of the University of Montenegro“ is assigned for search and download of doctoral dissertations from University of Montenegro. It is a part of the Digital repository of the University of Montenegro – PHAIDRA, system for indexing and archiving of scientific and professional papers. According to copyright policy, repository contains only dissertations with signed statements in which candidate authorizes University library to upload his dissertation in Digital repository, and indicates license conditions. Dissertations are searchable within “E-theses” or within the PHAIDRA.

Latest theses Number of all theses:   318 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Prediktivni modeli odlucivanja u direktnom marketingu bazirani na Support Vector Machine metodi Rogić, Sunčica Ekonomski fakultet 2023
Odgovor paratiroidnog hormona i kalcitonina nakon kalcijumske infuzije kod pacijenata sa primarnim hiperparatiroidizmom prije i poslije paratiroidektomije Muzurović, Emir, 1981- Medicinski fakultet 2023
Dinamika emergentnih supstanci u vodi (EmS) i endokrino-uznemiravajućih hemikalija (EDCs) u ekosistemima rijeke Morače i Skadarskog jezera Radonjić, Dražana, 1973- Prirodno-matematički fakultet 2021
Zakoni održanja u okviru stohastičkih i deterministričkih modela Konatar, Nikola, 1991- Prirodno-matematički fakultet 2022
Recepcija Vilijama Blejka na srpskohrvatskom govornom području od 1905. do 2018. godine Bakić, Tanja, 1981- (aut. code: 01268 E-CIRS.CG) Filozofski fakultet 2022
Procjena ekološkog stanja mora na osnovu sadržaja teških metala i mikroplastike u sedimentu i ribama u priobalnom moru Crne Gore Bošković, Neda, 1993- Prirodno-matematički fakultet 2022
Ispitivanje uticaja polimorfizama u genima COMT, DRD2 i APOE na terapijski odgovor na antipsihotike kod pacijenata oboljelih od psihotičnih poremećaja iz spektra shizofrenije Petrović Zdravković, Milena, 1991- Medicinski fakultet 2023
Reforma javne uprave kao determinanta privrednog razvoja Crne Gore Jovetić, Goran V., 1980- Ekonomski fakultet 2023
Filogenija, filogeografija i distribucija vrsta Glossiphoniidae (Hirudinea) i Hydrachnidia (Acari) na području sliva Skadarskog jezera Jovanović, Milica, 1993- Prirodno-matematički fakultet 2022
Humanocentričan model jedinstvenog prozora u pomorstvu za potrebe luke u razvoju Radulović, Ana, 1988- Fakultet za pomorstvo 2023
Klase Berovih i involutivnih Berovih prstenova Jokanović, Dušan S., 1970- (aut.code: 00307 - E-CRIS.CG) Prirodno-matematički fakultet 2009
Metodologija smanjenja uticaja katalitičkih ostataka na trajnost prstenova sporohodnih brodskih motora Vukičević, Miroslav, 1981- Fakultet za pomorstvo 2022
Analiza isplativosti i model primjene Jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u malim obalnim zemljama Kapidani, Nexhat, 1972- Fakultet za pomorstvo 2022
Informaciona tehnoiogija u funkciji efikasnog upravljanja brodarskom organizacijom Klenak, Sonja, 1966- (aut. code: 01140 - E-CRIS.CG) Fakultet za pomorstvo 2000
Marksov politički projekat novog društva Sekulović, Goran, 1958- Pravni fakultet 2006
Recepcija stvaralaštva Leonida Leonova na području srpskohrvatskog jezika Koprivica, Dragan, 1953- Filozofski fakultet 1992
Hidrološka analiza kretanja kraških voda na primjeru sliva Rijeke Crnojevića Živaljević, Ratomir, 1942 (aut. code: 00063 - E-CRIS.CG) Građevinski fakultet 1992
Uticaj nikla, molibdena i bakra na svojstva austemperovanih nodularnih livova Bošnjak, Branka, 1970- Metalurško-tehnološki fakultet 2000
Odgovornost subjekata u radnom odnosu u SRJ Mihailović, Branko, 1954- (aut. code: 00768 - E-CRIS.CG) Pravni fakultet 2000
Farmakognozijska ispitivanja herbe izopa, Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae) iz Crne Gore i Srbije Mićović, Tijana, 1990- Medicinski fakultet 2022
Analiza i dizajn antena zasnovanih na fraktalnoj geometriji Lazović, Luka, 1987- (aut. code: 01439 - E-CRIS.CG) Elektrotehnički fakultet 2022
Usvajanje plivačkog znanja u zavisnosti od morfološkog, motoričkog i kognitivnog statusa djece predškolskog uzrasta Gllareva, Ilir, 1970- Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 2022
Imunohistohemijsko određivanje ekspresije inflamatornih i proliferativnih markera u lezijama grlića materice Raonić, Janja, 1987- Medicinski fakultet 2022
Patrijarhalna uvjerenja i medijsko portretisanje rodnih odnosa na primjeru selektivnog abortusa u Crnoj Gori Davidović, Jovana, 1993- Fakultet političkih nauka 2022
Energetski resursi kao izvori sukoba: analiza i poređenje uticaja faktora političkog nasljeđa u tenzičnim regionima bivšeg SSSR-a, Bliskog istoka i Južne Amerike Stanković, Teodora, 1996- Fakultet političkih nauka 2022